PARTICIPATIEVE PROJECTEN

DE GROND DER DINGEN
Participatief kunstenproject, Mechelen, 2019

De Grond der Dingen is een oproep aan alle Mechelaars om na te denken over 20.000 vierkante meter die de stad ter beschikking stelt. Theater ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden zijn op zoek naar verbindende en duurzame ideeën om die ene vierkante meter per inwoner te gebruiken om van Mechelen een betere stad te maken.
Elke deelnemer kreeg een beperkt kleurenpalet aangereikt. De weeftechniek bepaalt de uiteindelijke vorm van het beeld op de vlag, zo wordt een pixeleffect verkregen.
Wat werkt aanstekelijker dan de energie en het enthousiasme van mensen die zich achter een gemeenschappelijk idee scharen?

THE FOUNDATION OF THINGS
Participatory art project, Mechelen, 2019

The Foundation of Things is an appeal to all citizens of Mechelen to think about 20.000 square metres to city presents for public use. Theatre group ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden are looking out for engaging, sustainable concepts to use one square metre per citizen and make Mechelen a more agreeable town.
Each participant was granted a limited colour palet. The weaving technique determines the final shape of the flag’s image and creates a pixelated effect.
What could be more encouraging than the energy and the enthusiasm of people coming together to support a community-driven concept?AMENRA | BEYOND THE SPOKEN
Kunstenfestival Paradiso en De Brakke Grond, Amsterdam, 2019

Amenra initieert met post-metal bijna collectieve muzikale rituelen voor een groot publiek, de praktijk van Beyond the Spoken (werkplaats voor niet-erkend verlies) probeert de grote en kleine ‘kantelmomenten’ in het leven erkenning te geven en helpt die overgang goed te begeleiden. Voor de vorm werkt Beyond The Spoken samen met kunstenaars uit verschillende disciplines. Beyond The Spoken en Amenra zetten als gastcuratoren bij Paradiso en De Brakke Grond een programma op rond de rituelen die aan de grondslag liggen van hun werk: de dood, het brengen van offers, afscheid, zorg en pijn.

Tijdens een workshop met jongeren uit de Bijlmer praatten we over hoe zij pijn en verlies ervaren en op welke manier we een dergelijk abstract idee zouden omzetten in beeld. De uitwisseling van eigen ervaringen achteraf werkte verrijkend.

AMENRA | BEYOND THE SPOKEN
Artfestival Paradiso and De Brakke Grond, Amsterdam, 2019

As gastcurators they organise a program around the rituals which underlie their work: death, parting, making sacrifices, care and pain. They each work with it in their own medium in an idiosyncratic way. They are complementary in vision and mirror each other’s artistic work.
Where Amenra initiates almost collective rituals for a large audience with post-metal, in the practice of Beyond the Spoken (workshop for unrecognized loss) everything turns to the inner landscape of the individual.
We talked to young people from the Bijlmer about how they experience pain and loss and how we would convert such an abstract idea into images. The exchange of own experiences afterwards was enriching.DE RODE HOND
Participatief kunstenproject in de Ridderstraat, Leuven, 2017

Met bewoners, kinderen en volwassenen creëerden we vlaggen rond de thema’s zelfbewustzijn en leefbaarheid van de buurt. Deze getuigenissen van actief burgerschap wapperden mee in de openingsparade van het RodeHondfestival.

RED DOG FESTIVAL
Participatory artproject in the Ridderstraat, Leuven, 2017

With residents, children and adults, we created flags around the themes of self-awareness and liveability of the neighborhood. These testimonials of active citizenship fluttered in the opening parade of the Red Dog Festival.


MET VLAG EN WIMPEL
Masterproject Autonome vormgeving, Kask, Gent, 2017

Met deelnemers uit drie plaatselijke naaiateliers onderzochten we wat van fundamenteel belang is in ons leven. Hoe geven we ons leven betekenis? Die waarden hebben we omgezet in een symbool/ een teken/ een patroon op vlaggen. Met deze vlaggen stapten we als vlaggengroep MET VLAG EN WIMPEL mee in de parade Het Bewegend Feest. MET VLAG EN WIMPEL is een sociale sculptuur, waarbij ik focus op dialoog en identiteit. Mijn groep deelnemers bestond voornamelijk uit senioren. Zij verdienen
een opwaardering als levensexpert en coach. Draden levende energie kunnen zich aaneenrijgen. De urgente nood aan solidariteit bestaat meer dan ooit. Het gewone verbindt mensen en creëert gemeenschappelijke ervaringen die de publieke opinie vorm geven.

WITH FLAG AND BANNER
Master project Autonomous design, KASK, Ghent, 2017

With participants from three local sewing workshops, we investigated what is fundamental in our lives. How do we give meaning to our lives? We converted those values into a symbol / sign / pattern on flags. With these flags, we as a flag group WITH FLAG AND BANNER joined the parade The Moving Party. WITH FLAG AND BANNER is a social sculpture, in which I focus on dialogue and identity. My group of participants mainly consisted of seniors. They deserve an upgrade as a life expert and coach. Wires of living energy can string together. The urgent need for solidarity is more than ever. The ordinary connects people and creates common experiences that shape public opinion.

MEET. AGREE. BUILD.
Participatief project in asielcentrum Doornzelestraat, Gent, 2016

Meet. Agree. Build bestaat uit een eenvoudig idee: neem de metafoor om een nog niet bedachte maatschappij uit te bouwen letterlijk en bouw met houten blokken een nieuwe stad.
Twee mensen, een vluchteling en een lokale burger ontmoeten elkaar, gaan in communicatie over openbare en privéruimte in een stad en kleven constructies op een grote houten tafel. Samen een kunstwerk creëren bewees een vruchtbare bodem voor sociale interactie te zijn.
Dit project kwam tot stand met Pieter Dewulf, Fien Dezwaef, Anse Heestermans, Dennis Janssens, Kristof Van Gestel en Cathérine Willems van het KASK.
‘De nieuwe stad’ werd tentoongesteld op Stad van morgen, A glimpse of where we’re going (curator Elly Van Eeghem) in het STAM, oktober 2016 – mei 2017.